O NÁS

ASDO – Asociácia Slovenských Divadiel a Orchestrov (ďalej len ASDO) je právnickou osobou/dobrovoľným záujmovým združením právnických a fyzických osôb. Je zamestnávateľskou organizáciou – dobrovoľné, nezávislé a nepolitické združenie v oblasti divadiel a orchestrov. Nadväzuje na činnosť formálnej Asociácie riaditeľov profesionálnych orchestrov Slovenska, ktorá bola založená v roku 1999 a v roku 2000 sa stala členom medzinárodnej organizácie PEARLE ako associate member ( pozorovateľský status). V roku 2006 získala stále členstvoV roku 2013 pretransformovala sa na asociáciu združujúcu divadla a orchestre a na medzinárodnej konferencií v Košiciach 30.11.2013 za účasti zakladajúcich členov bola prijatá za stáleho člena PEARLE. 

Pearle – Live Performance Europe (Performing Arts Employers Association League Europe) založená v roku 1991 je medzinárodná organizácia reprezentujúca prostredníctvom svojich členov záujmy zamestnávateľských asociácii pôsobiacich v sektore živého umenia: viac ako 10,000 divadiel, divadelných  produkčných spoločnosti, orchestrov a hudobných súborov, operných domov, baletných a tanečných spoločnosti, festivalov a iných organizácii. PEARLE spolu s European Arts Entertainment Allianze (EAEA) je menovaná Európskou komisiou za člena European Social Dialogue Committee Live Performance. 

*Pozn. EAEA reprezentuje/zastupuje FIM (International Federation of Musicians), FIA (International Federation of Actors) a UNI-MEI (Media Arts and Entertainment International)

Činnosť asociácie:

 • Bábkové divadlo Košice – riaditeľ Pavol Hrehorčák
 • Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene – riaditeľka Jana Raffajová
 • Divadlo Thália Színház Košice – riaditeľ József Czajlik
 • Spišské divadlo Spišská Nová Ves – riaditeľ Emil Spišák
 • Štátna filharmónia Košice – riaditeľ Július Klein
 • Štátne divadlo Košice – riaditeľ Peter Himič
 • Štátny komorný orchester Žilina – riaditeľ Vladimír Šalaga

Medzinárodné konferencie PEARLE na Slovensku:

 • 27. – 28. 5. 2005, Košice, Dom umenia (organizátor: Aso-ciácia riaditeľov profesionálnych orchestrov Slovenska )
 • 29. – 30. 11. 2013, Košice, Dom umenia ( organizátor: ASDO – Asociácia Slovenských Divadiel a Orchestrov)

ORGÁNY ASOCIÁCIE

Orgány asociácie:

 • Valné zhromaždenie
 • Predsedníctvo
 • Štatutárny orgán
 • Dozorná rada

Valné zhromaždenie je najvyšší orgán Asociácie a tvoria ho riadni členovia, je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov a rozhoduje nadpolovičnou väčšinou členov prítomných na zhromaždení

Predsedníctvo je výkonný, operatívny orgán, ktorý zabezpečuje realizáciu cieľov Asociácie a plnenia uznesení Valného zhromaždenia, rozhoduje o prijatí riadneho člena, organizačne pripravuje zasadnutia Valného zhromaždenia

Štatutárny orgánom asociácie je predseda, ktorý koná v jej mene. Zastupuje ho podpredseda.

Dozorná rada kontroluje dodržiavanie Stanov jej orgánmi, hospodárenie s finančnými prostriedkami a s iným majetkom Asociácie.

Predsedníctvo:

 • Ing. Jaroslav Dóczy, PhD. – predseda, štatutárny organ ( riaditeľ, Divadlo Andreja Bagara v Nitre)
 • Mgr. Lucia Potokárová – podpredseda ( riaditeľka, Štátna filharmónia Košice)
 • Mgr. art. Tibor Kubička – člen predsedníctva  ( riaditeľ, Slovenské komorné divadlo Martin.)

Dozorná rada:

 • Mgr. art. Zuzana Hekel ( riaditeľka, Divadlo Jána Palárika v Trnave)
 • Mgr. art. József Czajlik – ( riaditeľ, Divadlo Thália Színház Košice)
 • Mgr. Ján Hanzo – ( riaditeľ, Divadlo Jonáša Záborského)

GALÉRIA

MÉDIÁ

ČLÁNKY, TELEVÍZNE SPRÁVY, YOUTUBE:

KONTAKTUJTE NÁS!

  Scroll to Top